پیکسل آنابل

پیکسل آنابل شامل دسته بندی پیکسل ترسناک میشود و شما میتوانید با طرح های این عروسک وحشتناک و ترسناک پیکسل داشته باشید.

آنابل در واقع یک شخصیت عروسکی در فیلم های ترسناک می باشد که در مورد آن صحبت های زیادی زده میشود. برخی می گویند که این شخصیت افسانه نیست و از یک داستان واقعی گرفته شده است و اکنون این عروسک وجود دارد و با همان زوایایی که در فیلم تعریف شده است وجود دارد.

اما برخی دیگر عروسک آنابل را تنها تخیل نویسنده یک فیلم ترسناک می دانند و بر این باورند که امکان وجود چنین عروسکی در دنیا وجود ندارد.