پیکسل مینیون

پیکسل مینیون که یکی از شخصیت های بامزه در انیمیشن من نفرت انگیز هستند شامل موجودات کوچک و زرد رنگی هستند که در کارها به شخصیت اصلی کمک می کنند و جزء بهترین رفیق های او هستند. مینیون ها کاری ، زودرنج و بسیار باوفا هستند و در مراحل مختلف انیمیشن می بینیم که کمک آنها باعث میشود تا مشکلات برطرف شود.