پیکسل تک شاخ

پیکسل تک شاخ یکی از موجودات افسانه ای هست که باعث میشه تا داستان ها رنگ و بوی دیگری بگیره. تک شاخ ها رو هر کسی نمی بینه و معمولا افرادی که دل پاک دارند فقط میتوانند تکشاخ ها رو مشاهده کنند. این موجودات در جنگل های افسانه ای وجود دارند و از مردم دوری می کنند.